milgram_shinjuku0101annex_mu_birthday_1pocketpasscase